Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(oznakowanego symbolem selektywnego zbierania j.w.) łącznie z innymi odpadami.

2. Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z
gospodarstw domowych powinien przekazać go do zbierającego zużyty sprzęt lub
podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

3. Sprzedawca, dostarczając kupującemu sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony
dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty
sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Wymiana
zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego jest dokonywana za zasadzie
ekwiwalentności i proporcjonalności, a więc sztuka za sztukę (tj. przy zakupie jednego
nowego sterownika klient ma prawo oddać jeden stary sterownik). Dla zamówień
internetowych z dostawą kupujący zobowiązany jest przed zakupem do zgłoszenia
sprzedawcy chęci oddania zużytego sprzętu, o ile spełnia w/w warunki, mailowo na adres:
kotly@kotly.com. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje stacjonarnie pod adresem:
PROSAT, ul. Rudzka 107, 47-400 Racibórz.

4. W każdym sklepie o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej
sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego kupujący ma możliwość
zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Warunkiem oddania
zużytego sprzętu bez konieczności zakupu nowego sprzętu, jest to by żaden z jego
zewnętrznych wymiarów nie przekraczał 25 cm.

5. Nieprzyjmowany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który z uwagi na jego
zanieczyszczenie może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób przyjmujących zużyty
sprzęt, a także niekompletny zużyty sprzęt oraz części pochodzące ze zużytego sprzętu,
których zbieranie jest zakazane.

6. W w/w przypadkach kupujący powinien przekazać zużyty sprzęt do właściwego punktu
zbierania zużytego sprzętu lub podmiotu prowadzącego zakład przetwarzania odpadów,
np. PSZOK.

7. W biuletynie informacji publicznej każdej gminy można znaleźć wykaz najbliższych
podmiotów, którym można zwrócić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wykaz
wszystkich punktów na terenie RP dostępny jest poprzez korzystanie z wyszukiwarki w
państwowym rejestrze BDO pod adresem: https://rejestr-
bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?pageNumber=1&placeType=residenceOrBusinessAddress
&t=1643629093879&tables=ActivityScope4Table2

Punkty zbierania zużytego sprzętu z naszej okolicy:

GP ECO Sp. z o.o., ul. Stalowa 4, 47-400 Racibórz

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. K. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz


Ceny towarów zawierają koszt gospodarowania odpadami KGO.
W trosce o środowisko i zgodnie z postanowieniami ustaw firma PROSAT Fojcik Sp.j.
zarejestrowana jest w bazie BDO pod numerem 000269073, dostępnej pod adresem
https://bdo.mos.gov.pl/